Składki ZUS w kosztach.

Biuro rachunkowe Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Nowa Huta, Bieżanów, Podgórze

To czy składki na własne ubezpieczenie społeczne zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy zostaną odliczone od dochodu należy do decyzji podejmowanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Jeżeli zaliczymy składki do kosztów ( w księdze podatkowej wpisujemy je w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” (art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof ))  to nie możemy ich odliczyć od dochodu ( art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a  i ust. 13a ustawy o pdof ).

Jeżeli chodzi o  składkę płaconą na Fundusz Pracy zgodnie z art. 23 ust. 3d  pdof, przedsiębiorca ujmuje ją w kosztach ( kolumna 13 księgi pod datą jej zapłaty).

Opłacone do ZUS składki na własne ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie  z art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdof , nie stanowią kasztów uzyskania przychodów. Odliczmy je od podatku dochodowego – w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń pracowników,  stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:
1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15. dnia tego miesiąca. (art. 22 ust. 6b ustawy o pdof).

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o pdof.

Zatem jeżeli wypłat wynagrodzeń podatnik dokonuje w miesiącu, za który są one należne, to np. składki ZUS (finansowane przez pracodawcę) od wypłaconych terminowo wynagrodzeń za wrzesień można wpisać w kolumnie 13 księgi za wrzesień, o ile zostaną opłacone nie później niż do 15. października. Gdy wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są w miesiącu następującym po miesiącu, za który są należne, to składki ZUS od wypłaconych terminowo wynagrodzeń za wrzesień mogą zostać ujęte w kolumnie 13 księgi za wrzesień, jeśli zostaną opłacone do 15 października. W sytuacji gdy składki ZUS nie zostaną opłacone we wskazanych terminach lub wynagrodzenia nie zostaną wypłacone w terminie wynikającym z prawa wewnątrzzakładowego – będzie je można wpisać do księgi podatkowej pod datą ich faktycznej zapłaty do ZUS.

Składki ZUS w części finansowanej przez pracownika nie ujmuje się odrębnie w kosztach w księdze podatkowej pracodawcy. W kolumnie 12 „Wynagrodzenia w gotówce i w naturze” księguje on bowiem koszt wynagrodzeń brutto pracowników.

 

 

Keytax Biuro rachunkowe Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Nowa Huta, Podgórze, Bieżanów.
Usługi księgowe od 50 zł.

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Koszty, Koszty uzyskania przychodów, Księgowość, Podatek od osób fizycznych, Uncategorized, Usługi księgowe, Usługi księgowe and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Składki ZUS w kosztach.

  1. KeyTax says:

    Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem oferowanych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych.
    Przystępne ceny, wysoka jakość usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>