Oferta

Książki przychodów i rozchodów:

 • fachowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • generowanie i wysyłka plików JPK (dotyczy płatników VAT)
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • roczne rozliczenie działalności
 • rozliczenie delegacji służbowych (diety, polecenia wyjazdu, ewidencja przebiegu pojazdu)
 • porady ekonomiczno-finansowe

Ryczałt:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • generowanie i wysyłka plików JPK (dotyczy płatników VAT)
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • roczne rozliczenie działalności
 • rozliczenie delegacji służbowych (diety, polecenia wyjazdu, ewidencja przebiegu pojazdu)
 • porady ekonomiczno-finansowe

Pełna obsługa kadrowo-płacowa:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy, świadectwa pracy i zatrudnienia),
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich,
 • ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne),
 • przygotowywanie projektów umów.
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • rozliczenie i wysyłanie składek ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów

Pomoc w rejestrowaniu działalności gospodarczej:

  • Oferujemy darmową konsultację dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą:
  • Wybór formy prawnej działalności gospodarczej
  • Wybór formy ewidencji księgowych: ryczałt czy książka przychodów
  • Pomoc w wyborze dogodnej formy opodatkowania
  • Pomoc w wypełnianiu niezbędnych deklaracji do rozpoczęcia działalności: wniosku o wpis do ewidencji
  • działalności gospodarczej, zgłoszenie rejestracyjne VAT

 

 

Proponujemy tanią i profesjonalną obsługę księgową, pierwszy miesiąc za 1 zł.

* w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy, opłata za pierwszy miesiąc zastanie naliczona w pełnej wysokości.

Comments are closed.