Polski Ład – zestawienie najważniejszych zmian

NOWY ŁAD ZMIANY:

 •  Podwyżka kwoty wolnej od podatku

 

Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 000 zł dla wszystkich podatników rozliczających PIT według skali podatkowej, niezależnie od dochodów.

 

Obecnie kwota wolna wynosi 8000 zł. W tej wysokości jest dostępna tylko dla osób o dochodach rocznych do 8000 zł. Dla podatników zarabiających więcej, ale do 13 tys. zł, kwota wolna od podatku zmniejsza się. Osoby o dochodach powyżej 13 tys. zł mają kwotę wolną w wysokości 3091 zł. Dla podatników o dochodach od 85 528 do 127 000 zł znów maleje. Osoby z dochodem powyżej 127 000 zł w ogóle nie mają kwoty wolnej.

 

 • Wyższy limit II progu podatkowego

 

Do 120 000 zł ma zostać podwyższony drugi próg podatkowy, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32-proc. stawka PIT.

 

Obecnie próg ten wynosi 85 528 zł.

 

 • Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla klasy średniej

 

Polski Ład wprowadza nową ulgę podatkową dla klasy średniej. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom innej zmiany – likwidacji prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku (omawiamy ją niżej). Ulga dla klasy średniej będzie przysługiwać osobom, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie). Będą mogły z niej skorzystać osoby osiągające przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, pracownicy osiągający również przychody z praw autorskich i jako artyści wykonawcy z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, a więc również wtedy gdy pracownik – twórca korzysta z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, których łączne przychody, pomniejszone o koszty prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne), wyniosą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli miesięcznie od 5701 zł do 11 141 zł.

 

Ulgą nie będą objęte: przychody osób na umowach zlecenia i o dzieło, przychody przedsiębiorców rozliczających PIT według stawki liniowej oraz ryczałtowo (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Ulga dla klasy średniej będzie wyliczana na podstawie jednego z dwóch ustawowych wzorów, zależnie od wysokości dochodów pracownika. Odrębny wzór będzie dla osób, których roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł i odrębny dla osób z przychodami od 102 588 zł do 133 692 zł. Ustawa określa stosowne algorytmy.

 

 • Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej

 

Sposób naliczania składki zdrowotnej ma zostać ujednolicony dla wszystkich podatników. Zarówno w przypadku pracowników (u nich już dziś tak to funkcjonuje), jak i przedsiębiorców będzie uzależniony od wysokości uzyskiwanego dochodu. Innymi słowy, przedsiębiorcy będą obliczać składkę od rzeczywistego dochodu. Wyjątkiem będą osoby na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Zapłacona składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od podatku dochodowego.

 • Opodatkowanie  według skali podatkowej wyniesie 9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej)
 • opodatkowanie podatkiem liniowym wyniesie 4,9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej)

 • opłacających podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) wyniesie 4,9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej).

 • Z zastrzeżeniem, że podstawa składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego (w 2022 roku – minimalna kwota składki zdrowotnej 270,90 zł)

 • Składka zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

  Przychód

  Składka miesięczna

  Składka roczna

  poniżej 60 tys. zł

  324 zł*

  3 888 zł*

  od 60 tys. zł do 300 tys. zł

  540 zł*

  6 480 zł*

  Powyżej 300 tys. zł

  972 zł*

  11 664 zł*

  *szacowana składka- nie jest jeszcze znana

Nadpłacona składka zdrowotna:

O zwrot można wystąpić w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego, czyli do końca maja danego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

 

Obecnie (2021 r.) podatnik – pracownik może odliczyć od podatku 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Przedsiębiorcy do końca 2021 r. mogą opłacać składki ryczałtowo – płacą 381,81 zł miesięcznie i odliczają tę kwotę od podatku. W 2022 r. nikt nie będzie mógł odliczać składki zdrowotnej od podatku

 

 • Urząd skarbowy, do którego należy składać zeznanie roczne

 

Nowelizacja zmieni też właściwość urzędu skarbowego, do którego podatnik powinien składać zeznanie roczne PIT. Ma nim być urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania (art. 45 ust. 1b ustawy o PIT).

 

Obecnie takim urzędem jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego

 

 • Nielegalne zatrudnianie pracowników lub wypłacanie „pod stołem” będzie podatkowo nieopłacalne

 

Polski Ład wprowadzi regulacje zniechęcające pracodawców do nielegalnego zatrudniania pracowników albo wypłacania legalnie zatrudnionym pracownikom części wynagrodzenia „pod stołem”. W przypadku ujawnienia tego rodzaju praktyk: przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych pracowników albo pracowników zatrudnionych legalnie, ale uzyskujących część wynagrodzenia „pod stołem” będą zwolnione z PIT, pracodawcy natomiast zatrudniający pracowników „na czarno” będą musieli doliczyć do swoich przychodów wynagrodzenia wypłacone takim pracownikom, pracodawcy nie będą też mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym nielegalnie albo wypłaconych „pod stołem” oraz składek na ubezpieczenia emerytalne od takich wynagrodzeń.

 

 • Sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego

   

będzie przychodem z działalności Zmianie ma ulec sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupywanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne. Chodzi o sytuację, gdy kończy się leasing, samochód zostaje wykupiony, a następnie przenoszony do majątku prywatnego.

 

Obecnie można sprzedać taki samochód po upływie 6 miesięcy bez PIT. Większość podatników czeka pół roku i dopiero wtedy zbywa pojazd. Po zmianach termin sprzedaży wykupu aut zostanie wydłużony do 6 lat. Przedsiębiorcy, którzy dokonają sprzedaży samochodów przed upływem 6 lat od dnia ich wykupu, będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej.

 

 • Mniej korzystna amortyzacja składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego

 

Polski Ład zmieni sposób ustalania wartości początkowej składników majątku, które przed wprowadzeniem do działalności gospodarczej były wykorzystywane do celów prywatnych. Chodzi m.in. o samochody, które podatnik używał prywatnie, a następnie wprowadził do działalności. Wartość początkowa do celów amortyzacji takich składników majątku ma być ustalana według ceny ich nabycia albo według wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu.

 

Obecnie podatnik wprowadzający prywatny składnik majątku do działalności gospodarczej ustala jego wartość początkową według ceny nabycia, bez uwzględniania spadku wartości takiego składnika. W praktyce oznacza to amortyzację używanego środka trwałego tak jak nowego.

 

 • Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami

 

Limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (tzw. business to business – B2B) ma być obniżony z obecnych 15 000 zł do 8000 zł. Tym samym obniżony zostanie już istniejący próg zaliczania płatności gotówkowych do kosztów podatkowych w podatkach dochodowych.

 

 • Obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną

 

Przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Obowiązek ma obejmować tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 000 zł. Odpowiednio ustawodawca wprowadził omówioną już ulgę na terminal w podatku dochodowym.

 

 • Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami

 

Nowelizacja wprowadzi też limit dla transakcji gotówkowych dokonywanych z konsumentami (tzw. consummer to business – C2B) w wysokości 20 000 zł. Chodzi o zmianę w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Tym samym osoby fizyczne nabywające od przedsiębiorców towary i usługi za kwoty przekraczające 20 000 zł będą musiały płacić przelewem.

 

Obecnie nie ma limitu płatności gotówką dla konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcą. Podatnikom, którzy w związku z wprowadzeniem tej regulacji nabędą terminal płatniczy, przypominamy, że ustawodawca wprowadził z tego tytułu omówioną wcześniej ulgę na terminal w podatku dochodowym.

 

 • Księgi i ewidencje będą wysyłane do organów podatkowych

 

Od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek:

 • prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych (chodzi o księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych),
 • przesyłania ksiąg podatkowych do fiskusa w trakcie roku (miesięcznie lub kwartalnie) – ten obowiązek będzie dotyczył podatników PIT i ryczałtowców.Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do organów podatkowych będą przekazywać ewidencję przychodów, a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przesyłania do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego ksiąg i ewidencji służących rozliczeniu zeznania rocznego – ten obowiązek mają mieć wszyscy podatnicy, w tym także podatnicy CIT.

 

 • Zmiany w zasadach wspólnego rozliczania małżonków

 

Prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków ma zostać przyznane także podatnikom, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, za który składają zeznanie podatkowe, pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa pomiędzy tymi małżonkami trwała od dnia zawarcia małżeństwa do końca tego roku podatkowego.

 

Obecnie wniosek o wspólne opodatkowanie mogą złożyć tylko małżonkowie, którzy pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy, za który składają zeznanie, których małżonek zmarł w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy. Małżonkowie, podobnie jak obecnie, nie będą jednak mogli się wspólnie rozliczyć w określonych przypadkach (art. 6 ust. 8 ustawy o PIT).

 

 • Zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci – nowa ulga dla samotnych

 

Nowelizacja likwiduje preferencyjne rozliczenie dla samotnie wychowujących dzieci. Obecnie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osoby te mogą obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy uzyskanych dochodów. Nowelizacja przewiduje uchylenie art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Będzie jednak nowa ulga dla samotnych rodziców, pozwalająca odliczyć od podatku 1500 zł rocznie (nowy art. 27ea ustawy o PIT). Z możliwości tej będą mogli skorzystać:

 • panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka albo rozwodnik
 • osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności. Warunkiem będzie samotne wychowywanie dzieci:
 • małoletnich,

 • pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także
 • pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z kapitałów pieniężnych oraz podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub przychodów objętych tzw. ulgą dla młodych oraz ulgą na powrót w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

 • Zerowy PIT dla rodzin 4+

 

Pojawi się nowa ulga dla rodziców, osób pełniących funkcję opiekuna prawnego (pod warunkiem zamieszkania z dzieckiem) i sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla co najmniej czwórki dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT oraz ust. 44–48). Zwolnione będą przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Będzie to dotyczyć:

 • pracowników, a więc przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • zleceniobiorców, czyli przychodów z umów zlecenia,
 • przedsiębiorców, rozliczających się liniowo, według skali podatkowej lub stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dzieci. Zwolnienie będzie przysługiwać zarówno, gdy w rodzinie są dzieci małoletnie, jak i pełnoletnie do 25. roku życia. Jeżeli podatnikowi będzie przysługiwało zwolnienie z więcej niż jednego tytułu, to kwota wolnych od podatku przychodów ze wszystkich nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł.

 

 • Zerowy PIT dla seniorów

 

Pojawi się też nowa ulga dla seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT), czyli kobiet, które ukończyły 60. rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 65. rok życia. Zwolnione będą bowiem przychody takich osób ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, a także z działalności gospodarczej (opodatkowanej na zasadach ogólnych, według liniowego PIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także z praw własności intelektualnej), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Podatnik będzie musiał jednak podlegać z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz mimo nabycia uprawnienia nie będzie mógł otrzymywać emerytury czy renty i innych świadczeń (np. uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w prawie o ustroju sądów powszechnych). W praktyce seniorzy, którzy zdecydują się na skorzystanie z ulgi, zapłacą PIT dopiero od kwoty przekraczającej 115 528 zł (85 528 + 30 000 zł), bo będą mogli uwzględnić nową kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł.

 

 • Zmiany w uldze na dziecko

 

Nowelizacja doprecyzowuje zasady odliczania ulgi na dziecko (art. 27f ustawy o PIT) przez rozwiedzionych/pozostających w separacji rodziców, którzy nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości przysługującego im odliczenia. Obecnie każdy z takich rodziców może odliczyć po 50 proc. ulgi.

Po nowelizacji prawo do odliczenia ulgi po połowie będą mieli tylko rodzice, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną albo zamieszkują wspólnie z dzieckiem i wspólnie sprawują nad nim pieczę. W przypadku gdy dziecko po rozwodzie/w okresie separacji zamieszkuje tylko z jednym rodziców, prawo do ulgi będzie przysługiwało w 100 proc. tylko temu rodzicowi. Przepisy doprecyzowują, że chodzi o miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ponadto zmiany dotyczą zwrotu niewykorzystanej części ulgi. Obecnie zwrot jest limitowany wysokością składek na ubezpieczenie społeczne. Nowelizacja przewiduje, że zwrot będzie dodatkowo podwyższony do wysokości zapłaconych składek zdrowotnych. W efekcie rodzice lub opiekunowie będą mogli odzyskać większą lub całą część ulgi.

 

 • Rozszerzenie katalogu wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną

   

Rozszerzony zostanie katalog wydatków uprawniających do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Podatnicy będą mogli odliczyć wydatki poniesione na: zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem; wydatki te będą podlegały odliczeniu bez limitu, odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, a także odpłatność za przejazdy środkami transportu publicznego związane z takim pobytem; wydatki te będą podlegały odliczeniu bez limitu, n pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne; wydatki te będą podlegały odliczeniu do kwoty 2280 zł rocznie. Nowelizacja rozszerza też zakres niektórych z istniejących obecnie odliczeń. Podatnicy będą mogli odliczać wszystkie wydatki poniesione na:

 • przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16; obecnie mogą odliczyć tylko wydatki związane z przewozem takich osób na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • na zabiegi rehabilitacyjne; obecnie mogą odliczyć tylko wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne, które odbyły się w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

 

 

 • Ulga mieszkaniowa – będzie można odliczyć wydatki na spłatę starego kredytu i odsetek

 

Podatnicy, którzy sprzedadzą nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku, w którym je nabyli, będą mogli odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej wydatki na spłatę starego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), które zaciągnęli na zbywaną (starą) nieruchomość, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką), dotyczące zakupu (kosztu nabycia) i nakładów na przedmiotową nieruchomość.

 

 • Ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy

 

Aby zachęcić Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju, nowelizacja – Polski Ład – wprowadza:

 • Ulgę na powrót pracowników i małego biznesu do kraju (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT). Z ulgi tej będą mogły skorzystać osoby, które przez minimum 3 lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. Dzięki tej uldze podatnik przez 4 lata od powrotu do Polski nie zapłaci podatku dochodowego, jeżeli jego przychód nie przekroczy 85 528 zł rocznie. Będzie to bowiem zwolnienie z podatku i to niezależnie od tego, z jakiego źródła w Polsce podatnik będzie osiągał przychód. Może to być przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia lub działalności gospodarczej. Zwolnienie będzie możliwe w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44.
 • Ryczałt dla nowych inwestorów (art. 30j ustawy o PIT). Zasadniczo ryczałt ma polegać na tym, że od dochodów, które Polak powracający do kraju będzie osiągać poza Polską, nie zapłaci w kraju wyższego podatku niż 200 000 zł. Chodzi o sytuację, gdy Polak przeniósł się do kraju, ale osiąga nadal dochody ze źródeł zagranicznych. Podatnik, aby skorzystać z ryczałtu, będzie musiał inwestować w Polsce 100 000 zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody, które podatnik osiągnie w Polsce, opodatkowane będą na normalnych zasadach.

Przejściowy ryczałt od dochodów (art. 27 i następne ustawy nowelizującej).

W ramach programu repatriacji kapitału podatnik będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie nieujawnionych dotychczas dochodów 8-proc. ryczałtowym podatkiem dochodowym. Zadeklarowany w ten sposób dochód ma być zwolniony z dodatkowego opodatkowania i z ewentualnych odsetek. Wniosek o opodatkowanie ma podlegać opłacie w wysokości 1 proc. dochodu, nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł. Będzie go można złożyć w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Podatnik będzie musiał wpłacić należny ryczałt w terminie 30 dni następujących po dniu złożenia wniosku. Z programu będzie można skorzystać tylko raz. Co ciekawe, przed złożeniem wniosku podatnik będzie mógł wystąpić do Rady do Spraw Repatriacji Kapitału o opinię co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie od dochodów, w jego indywidualnej sprawie. Za opinię trzeba będzie jednak zapłacić 50 000 zł.

 

 • Likwidacja możliwości amortyzacji nieruchomości o charakterze mieszkalnym

 

Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. W 2022 r. podatnicy będą jeszcze mogli stosować dotychczasowe zasady opodatkowania najmu prywatnego oraz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Dopiero od 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2023 r. wejdzie też zakaz amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 

 • Wyższe odliczenie w ramach ulgi B+R

 

Centra badawcze będą mogły odliczać 200 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych, w tym kosztów pracowniczych (obecnie odliczają 150 proc. takich kosztów). Pozostali podatnicy będą mogli odliczać 200 proc. pracowniczych kosztów kwalifikowanych (obecnie odliczają 100 proc. tego rodzaju kosztów).

 

 • IP BOX będzie można łączyć z B+R

 

Podatnicy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP BOX będą mogli korzystać również z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Obecnie nie mogą łączyć tych dwóch ulg.

 

 • Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę

 

To nowa ulga, z której będą mogli skorzystać przedsiębiorcy chcący wspierać naukę, edukację, kulturę i sport. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na ww. cele do kosztów uzyskania przychodów, będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. tych wydatków. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

 

 • Ulga na prototyp

 

To nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców, którzy opracują nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 30 proc. sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10 proc. dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 • Ulga na ekspansję

 

To nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Ma objąć wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zwiększenie sprzedaży wytworzonych przez niego produktów, takie jak np. wydatki na uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji. Dzięki uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone przez przedsiębiorców dwukrotnie, tj. raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi do kwoty 1 mln zł. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

 

 • Ulga na robotyzację

 

To kolejna nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców, którzy poniosą wydatki na robotyzację. Do tego rodzaju wydatków mają być zaliczane m.in. wydatki na zakup nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi.

Dzięki tej uldze przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na robotyzację do kosztów uzyskania przychodów, będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. takich wydatków. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

 

 • Ulga na innowacyjnych pracowników

   

To kolejna nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki uldze na innowacyjnych pracowników przedsiębiorca będzie mógł pomniejszać zaliczki potrącane z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, a także umów z przeniesieniem praw autorskich o koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi B+R

 

 • Nowa ulga na terminal

 

Wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będzie można: n zaliczać w 100 proc. do kosztów uzyskania przychodów i  n dodatkowo odliczać od dochodu w ramach nowej ulgi podatkowej (do limitów określonych w ustawie). Podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1 tys. zł, przy czym podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o VAT są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących, odliczą maksymalnie 2,5 tys. zł. Z ulgi będzie można skorzystać wyłącznie w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala i wydatków poniesionych w roku bezpośrednio po nim następującym. Jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego przez co najmniej siedem miesięcy w roku, będzie miał podwójną ulgę, a więc będzie mógł odliczyć 200 proc. wydatków na nabycie i obsługę terminala – maksymalnie 2 tys. zł

 

 

 • Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

   

Podatnicy mają zyskać możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 15 dni (tzw. szybki zwrot VAT). Podstawowym warunkiem uprawniającym podatnika do otrzymania zwrotu w terminie 15 dni będzie posiadanie przez niego minimum 80 proc. udziału płatności bezgotówkowych z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej w stosunku do łącznej sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy. Warunek ten będzie musiał być spełniony przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie przez jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik wystąpi z wnioskiem o szybki zwrot. Za płatności bezgotówkowe mają być uważane płatności zrealizowane z użyciem instrumentów płatniczych, takich jak karta, wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu. Ustawodawca planuje wprowadzić okres przejściowy, w którym podatników ubiegających się o szybki zwrot VAT ma obowiązywać niższy udział płatności bezgotówkowych. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wystarczającym warunkiem uzyskania takiego zwrotu ma być posiadanie udziału płatności bezgotówkowych w wysokości 65%.

 

 • Nowa forma zabezpieczenia „tymczasowe zajęcie ruchomości”

 

Funkcjonariusz KAS będzie mógł w toku kontroli celno-skarbowej tymczasowo zająć ruchomości kontrolowanego (np. samochód) na poczet prowadzonej wobec niego przez naczelnika urzędu skarbowego egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne łącznie przekraczające 10 000 zł. Tymczasowemu zajęciu ruchomości mają podlegać ruchomości zobowiązanego znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby. Tymczasowe zajęcie będzie mogło się przekształcić w zwykłe zajęcie.

 

 • Wprowadzenie „nabycia sprawdzającego”

   

Polski Ład wprowadzi nowa formę kontroli w postaci nabycia sprawdzającego. Chodzi o zwalczanie szarej strefy związanej z: nierejestrowaniem sprzedaży na kasach fiskalnych i niewystawianiem albo niewydawaniem paragonu fiskalnego. Nabycie sprawdzające ma dotyczyć faktycznego sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez dokonanie przez organ podatkowy zakupu towaru lub usługi. Innymi słowy, kontrolerzy będą mogli kupić towary lub usługi i w ten sposób sprawdzić, czy sprzedawca wystawił paragon. Nabycie sprawdzające ma dotyczyć wyłącznie sprawdzenia realizacji obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania paragonów fiskalnych.

 

 • Likwidacja opodatkowania kartą podatkową

 

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy nie będą mogli wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej. Możliwość kontynuowania tej formy opodatkowania będzie dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z opodatkowania kartą na dzień 31 grudnia 2021 r. (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Koszty uzyskania przychodów, Księgowość, Nowy Ład, Usługi księgowe, VAT. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>