Prezenty o małej wartości, a VAT

Nasze biuro księgowe postara się rozwiać wątpliwości związane z prezentami o małej wartości oraz rozliczeniu VAT należnego po nowelizacji ustawy o VAT.

Co do zasady każde nieodpłatne przekazanie towaru powinno powodować obowiązek rozliczenia VAT należnego, o ile przy nabyciu towaru przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT. Wyjątkiem jest przekazanie prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek. Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r., wprowadziła nowe brzmienie art. 7 ust. 2 tej ustawy, a mianowicie:

„Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.”

Tak sformułowany przepis wskazuje, że w każdym przypadku gdy mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem towaru, przekazanie to musi być opodatkowane, jeżeli podatnikowi przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości oraz próbki nadal wyłączone są z opodatkowania.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.
 

 Gdy wartość nieodpłatnie przekazywanego towaru, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, przekracza 10 zł podatnik może:

  • opodatkować nieodpłatne przekazanie towaru, bądź
  • wykazać przekazanie w ewidencji osób obdarowanych i w sytuacji gdy w ciągu roku tej samej osobie przekaże nieodpłatnie inne towary, a łączna ich wartość:
    nie przekroczy 100 zł – nie ma obowiązku opodatkowania

Jeżeli kwota przekroczy 100 zł – wystąpi obowiązek opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru.

Przy towarach o jednostkowej cenie nabycia do 10 zł netto bierzmy pod uwagę wartość towaru w momencie jego przekazania, a nie w momencie zakupu.  Natomiast konieczna jest ewidencja osób obdarowanych jeżeli przekazywane są prezenty o wartości przekraczającej 10 zł.  Nasze biuro rachunkowe radzi wówczas prowadzić ewidencję prezentów o małej wartości, w celu kontroli, czy wartość przekazywanych w ciągu roku prezentów nie przekroczyła limitu 100 zł.

Ustawa o VAT stanowi iż bierzemy pod uwage w naszych zestawieniach prezenty przekazywane jednej osobie. Zatem mogą to być poszczególne osoby pracujące w danej firmie, limit liczymy na poszczególne osoby osobno. Możliwe jest również przekazanie prezentu danej firmie bezosobowo, np. wraz z towarem. Ale wówczas limit 100 zł rocznie odnosi się do całej firmy obdarowanej.

Biuro rachunkowe KeyTax  radzi aby stosować w tej mierze konsekwencję,wówczas każdy ze sposobów będzie poprawny.

 

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Koszty uzyskania przychodów, Księgowość, Usługi księgowe, Usługi księgowe, VAT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Prezenty o małej wartości, a VAT

  1. Keytax says:

    Usługi księgowe na terenie między innymi Krakowa, Wieliczki i innych miast małopolski zapraszamy do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>