Transakcje powiązane w nowym pliku JPK_VAT

Począwszy od października w pliku JPK oznacza się transakcje sprzedaży z podmiotami powiązanymi. W związku z powyższym proszę o informację, z jakimi podmiotami powiązanymi Państwo współpracujecie? W przypadku transakcji okazjonalnych proszę o każdorazową informację o powiązaniach, o ile takie występuje (zaznaczenie na fakturze sprzedaży oznaczenia: TP) .Przy braku informacji przyjmujemy, że transakcje są przeprowadzane z podmiotami niepowiązanymi. Jednocześnie zwracam uwagę, że za błędy w pliku JPK podatnik może zostać ukarany karą grzywny w wysokości 500 zł za każdy błąd.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje podmioty powiązane w art. 23m. Przez podmioty powiązane należy rozumieć:

1. Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

2. Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

3. Spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

4. Podatnika i jego zagraniczny zakład.

 

Przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć:

1. Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

  • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2. Faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3. Pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Pokrewieństwo do drugiego stopnia – relacja pomiędzy osobami lub osobnikami mającymi wspólnego przodka (prawn. wstępnego). O
pokrewieństwie mówimy, gdy jedna osoba jest przodkiem drugiej (np. ojciec – syn) lub gdy obie mają wspólnego przodka (np. brat – siostra)

Pierwszy stopień pokrewieństwa w linii prostej: 1) ojciec 2) matka 3) rodzice 4) syn 5) córka 6) dziecko

Drugi stopień pokrewieństwa w linii prostej : 1) dziadek 2) babka 3) dziadek i babka 4) wnuk 5) wnuczka 6) wnuk i wnuczka
Drugi stopień pokrewieństwa w linii bocznej: 1) brat 2) siostra 3) rodzeństwo

Powinowactwo do drugiego stopnia – O powinowactwie mówimy, gdy dane osoby nie są spokrewnione i ich relacja opiera się na zawartym
małżeństwie (np. mąż – żona), przysposobieniu itd.

Oprócz małżonków wyróżniamy:
Pierwszy stopień powinowactwa w linii prostej 1) ojciec męża, ojciec żony 2) matka męża, matka żony 3) rodzice męża lub rodzice żony 4) mąż córki 5) żona syna
Drugi stopień powinowactwa rodzinnego w linii bocznej: 1) nazwy rodzeństwa współmałżonka – brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony 2) nazwy współmałżonka rodzeństwa – żona brata, mąż siostry.
Analizy istnienia powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi można dokonywać przez pryzmat relacji:

  • kapitałowych,
  • osobowych,
  • rodzinnych.
This entry was posted in JPK, Księgowość, VAT and tagged , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>