GTU w nowym pliku JPK-VAT od 1 października 2020 r.

Kody GTU (grupy towarowo-usługowe) są częścią zmian związanych z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących przesyłania JPK VAT i stanowią dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców, którego niewypełnianie może narazić ich na odpowiedzialność materialną. GTU to potoczna nazwa kodu grupy towarowej albo grupy usługowej, którą przedsiębiorcy (sprzedawcy towarów i usług) będą mieli obowiązek stosować w nowej strukturze JPK od 1 października 2020 r.

Podatnicy będą zmuszeni do weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. W przypadku, jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik ma obowiązek przypisania im właściwego kodu GTU w JPK VAT.

Kody GTU obejmują wyłącznie sprzedawców, gdyż dotyczą tylko faktur przychodowych

W przypadku, gdy w danym okresie została wystawiona faktura sprzedaży, dotycząca wskazanego poniżej towaru lub usługi, która jest ujmowana w pliku JPK VAT, należy przekazać informację odpowiednim kodzie GTU do biura rachunkowego ( umieścić odpowiedni kod przy pozycji na fakturze). Do jednej faktury sprzedaży może być przypisane jednocześnie nawet 13 kodów. Obowiązek umieszczania kodów GTU nie dotyczy dobowych i miesięcznych raportów z kasy fiskalnej.

Dostawa towarów (kody GTU 01 od 10):
GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Wyrobami pośrednimi w rozumieniu tej ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości, lecz nieprzekraczającej 22 % objętości, objęte pozycjami CN 2204 (wino ze świeżych winogron włącznie z winami wzmocnionymi, moszcz gronowy, inny niż objęty pozycją 2009), 2205 (wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi) i 2206 00 (pozostałe napoje fermentowane np. cydr, perry,i miód pitny, sake, mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94 (piwo). Kod GTU 01 nie dotyczy usług gastronomicznych obejmujących wymienione napoje alkoholowe;

GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, gaz płynny, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów wraz z kodami CN znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy o podatku od towarów i usług);

GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła);

GTU_04: wyroby tytoniowe i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

GTU_05: odpady określone w poz.79-91 załącznika nr 15 ustawy o VAT w tym m.in. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające, odpady szklane, odpady z papieru i tektury, odpady z tworzyw sztucznych, pozostałe odpady gumowe, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, surowce wtórne metalowe, surowce wtórne ze szkła, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z gumy;

GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wymienione w poz.7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT w tym m.in. tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, folia typu stretch, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, dyski twarde HDD, dyski SSD, telefony komórkowe w tym smartfony, konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, procesory, kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;

GTU_07: pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10 (ciągniki inne niż wewnątrzzakładowe, pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą, samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, pojazdy silnikowe do transportu towarów, pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne), podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705. Obowiązek umieszczania kodu GTU 07 nie dotyczy usług naprawy pojazdów w skład których wchodzą części samochodowe;

GTU_08: metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40,45,46,56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy w tym m.in. wyroby płaskie walcowane na zimno i na gorąco, pręty walcowane na gorąco i ciągnione na zimno, kształtowniki ze stali stopowej i niestopowej, srebro, złoto, platyna – nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku, złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu, aluminium nieobrobione plastycznie, odpady i złom metali nieszlachetnych, części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym,

GTU_09: – leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art.37av ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne, zawarte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszanym przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia,

GTU_10: budynki, budowle, grunty (jako towary, wyroby i środki trwałe). Oznaczenie należy stosować również do leasingu finansowego budynków, budowli i gruntów oraz do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność i ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Świadczenie usług (kody GTU od 11 do 13)
GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym –
- doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo finansowe, doradztwo związane z zarządzaniem): PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
- księgowe: PKWiU 69.20.2,
- prawne: PKWiU 69.1,
- zarządcze: PKWiU 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1,
- marketingowe: PKWiU 73.11.12,
- firm centralnych: PKWiU 70.1,
- reklamowe: PKWiU 73.1,
- badania rynku i opinii publicznej: PKWiU 73.2,
- badań naukowych i prac rozwojowych: PKWiU 72,
- usług szkoleniowych: PKWiU 85.

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.
49.41 Transport drogowy towarów
49.42 Usługi związane z przeprowadzkami
52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów

Jeżeli podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług o kodach GTU od 11 do 13.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>