PIT – zmiany od 2013 roku

Biuro rachunkowe Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Podgórze, Nowa Huta, Bieżanów

Ulga na dzieci

 

 

Począwszy od 2013 r. prawo do skorzystania z ulgi na dzieci, jak również wysokość samej ulgi uzależniona będzie nie tylko od ilości wychowywanych przez podatnika dzieci, ale w niektórych przypadkach również od jego zarobków.

Wprowadzana ustawą nowelizującą modyfikacja istniejących zasad z założenia ma sprzyjać przede wszystkim rodzinom wielodzietnym. Z ustawy wynika bowiem, że w rodzinie z trójką dzieci i więcej, bez względu na poziom dochodu osiągniętego przez rodziców lub opiekunów prawnych, ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50% i wynosić będzie za każdy miesiąc 139,01 zł (tj. 1.668,12 zł rocznie), a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100% – czyli 185,34 zł miesięcznie (tj. 2.224,08 zł za cały rok).

Dla rodzin z dwójką dzieci zasady korzystania z ulgi nie ulegną zmianie, co oznacza, że na każde dziecko, bez względu na wysokość dochodu rodziców, ulga ta będzie wynosić 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł w skali roku).

Ulga nie będzie przysługiwać rodzicom (opiekunom) posiadającym jedno dziecko,  pozostającym w związku małżeńskim, których łączne dochody przekroczą kwotę 112.000 zł. Ten sam pułap rocznego dochodu odbierze prawo do omawianej ulgi osobom posiadającym status samotnego rodzica i wychowującym jedno dziecko. Natomiast w przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, ale niebędącego samotnym rodzicem, poziom dochodu rocznego, który wykluczy go z możliwości korzystania z przedmiotowej ulgi, nowelizacja określa na 56.000 zł. Wysokość ulgi dla rodziców (opiekunów) wychowujących jedno dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie i 1.112,04 zł rocznie.

Co istotne, dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym, które będą w przypadku rodziców i opiekunów jednego dziecka decydowały o prawie do ulgi, oprócz opodatkowanych według skali podatkowej, będą również osiągnięte w tym okresie dochody z tzw. kapitałów pieniężnych określone w art. 30b ustawy o pdof oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym. Dochody te podatnik będzie miał jednak prawo pomniejszyć o zapłacone przez siebie oraz potrącone przez płatnika w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe i zagraniczne). Dopiero tak zsumowane i pomniejszone dochody będą decydowały o prawie do przedmiotowej ulgi lub to prawo odbierały.

Ulga internetowa 

 

W 2013 r. zakres ulgi internetowej zostanie ograniczony. Wydatki w ramach ulgi internetowej w dotychczasowej wysokości (760 zł) będą mogły bowiem odliczać jedynie te osoby, które od momentu wejścia ulgi w życie nigdy z niej nie korzystały. Osoby te będą mogły dokonać omawianego odliczenia wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Ustawodawca pozostawił również ulgę dla osób, które po raz pierwszy z niej skorzystają w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. i po zmianie przepisów odliczałyby ją jedynie przez rok. Te osoby będą mogły z niej skorzystać również w zeznaniu za 2013 r.

Koszty uzyskania przychodów twórców

 

Nowelizacja ustawy o pdof wprowadza znaczące ograniczenia w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do dochodów uzyskiwanych m.in. przez artystów, dziennikarzy, naukowców i wynalazców. Ograniczenie to dotyczy dochodów wskazanych grup podatników bez względu na to, na jakiej podstawie zostały one osiągnięte (czyli bez względu na to, czy jest to umowa np. o pracę, umowa o dzieło czy zlecenia, przeniesienie prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego).

Zmiany w omawianym zakresie polegają na wprowadzeniu od 2013 r. rocznego limitu 50% kosztów. Wyniesie on 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł. Należy podkreślić, że limit ten dotyczy łącznych dochodów, do których mają zastosowanie przedmiotowe koszty. Podatnicy nadal jednak zachowają prawo do stosowania kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli udowodnią, że były one wyższe od wyliczonych procentowo – również w sytuacji, gdy przekroczą one kwotę ograniczenia (tj. 42.764 zł)

Keytax Biuro rachunkowe Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Nowa Huta, Podgórze, Bieżanów.
Usługi księgowe od 50 zł.

.

 

 

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Koszty, Koszty uzyskania przychodów, Księgowość, Podatek od osób fizycznych, Uncategorized, Usługi księgowe, Usługi księgowe and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>