Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązek zgłoszenia !

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Jak podają przepisy, beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub

 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze bądź jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;

 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;

 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;

 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;

 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zatem w przypadku spółek z o.o. beneficjentem rzeczywistym będzie wspólnik bądź wspólnicy, którzy posiadają więcej niż 25% udziałów.

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, która pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia potwierdza prawdziwość przekazywanych informacji.

Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego?

Zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Następnego dnia po weryfikacji zgłoszenia można pobrać urzędowe poświadczenie jego prawidłowego dokonania.

Zgłoszeń można dokonywać przez stronę: https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Zgłoszenie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia przez osobę zgłaszającą i zagrożeniem karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 § 6 Kodeksu karnego). Niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 miliona zł.

Jakie dane znajdują się w CRBR?


W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych gromadzone są dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,

 • komandytowych,

 • komandytowo-akcyjnych,

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.),

 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13 kwietnia 2020 roku, kiedy to upływa ustawowy termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych.

Szczegóły zagadnień na temat zgłoszenia informacji o beneficjentach znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów

This entry was posted in beneficjent rzeczywisty, Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Księgowość, Usługi księgowe and tagged . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>