Umowy na czas określony po ustaniu obowiązywania ustawy antykryzysowej

Biuru rachunkowe Wieliczka

Nasze biuro rachunkowe stara się doradzać klientom jak korzystnie zawierać umowy z pracownikami w świetle wciąż zmieniających się przepisów.

Od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., w zakresie zatrudniania na podstawie umowy lub umów na czas określony, pracodawców o statusie przedsiębiorcy obowiązywały przepisy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej ustawą antykryzysową. Ustawa ta reguluje między innymi kwestie związane z zatrudnianiem pracowników na czas określony. Przewidywała ona kilka istotnych dla zatrudniania na podstawie wspomnianych umów regulacji, w szczególności:

  • art. 13 ustawy – ograniczający łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy lub kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy do 24 miesięcy (z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy),
  • art. 35 ust. 1 ustawy – zawieszający na czas trwania ustawy obowiązywanie art. 251 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), dalej K.p., który przewiduje przekształcenie z mocy prawa trzeciej umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony, jeżeli przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami nie przekroczyły miesiąca; zamiast zawieszonego art. 251 K.p. stosowano art. 13 ustawy antykryzysowej (z wyjątkiem długoterminowych umów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy) 
  • art. 35 ust. 3 ustawy (rozstrzygający w omawianej sprawie) – stanowiący, że umowy na czas określony, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy antykryzysowej (tj. przed 22 sierpnia 2009 r.), których termin końcowy wykraczał poza okres obowiązywania tej ustawy (tj. poza 31 grudnia 2011 r.), rozwiązują się z upływem terminu, na który zostały zawarte. W odniesieniu do takich długoterminowych umów o pracę nie był stosowany art. 13 ustawy.

Przepisy ustawy antykryzysowej dotyczące zatrudniania na podstawie umowy na czas określony obowiązywały do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. w.w przepisy  umów na czas określony regulowane są przez Kodeks Pracy. Klienci naszego biura rachunkowego mieli wątpliwości jak traktować umowę na czas określony zawartą w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej i trwającą w dniu 1 stycznia 2012 r. W tej sprawie również wypowiedziało się MPiPS i GIP, uznając, że dla potrzeb art. 251 K.p. taka umowa powinna być traktowana jako pierwsza.

Art. 251 K.p. stanowi o tym, iż jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca  zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony w zasadzie nie podlega wypowiedzeniu. Jednak przy zawieraniu umowy tego rodzaju na okres dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.).

Biuro rachunkowe Kraków 

KeyTax Biuro Rachunkowe

 

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Kodeks Pracy, Księgowość, Usługi księgowe, Usługi księgowe and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Umowy na czas określony po ustaniu obowiązywania ustawy antykryzysowej

  1. Keytax says:

    Zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym, chętnie doradzimy Państwu w sprawach kadrowych w świetle zmieniających się przepisów.
    Biuro Rachunkowe KeyTax

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>