Limity ulg i dliczeń od dochodu z jakich można skorzystać w rozliczeniu za 2012 rok.

 

W rozliczeniu PIT za 2012 rok możemy jeszcze skorzystać z szeregu ulg i odliczeń. Nasze biuro rachunkowo – księgowe informuje, że:

Od dochodu będzie można odliczyć:

1. Wydatki na zakup leków, zaleconych przez lekarza specjalistę, stanowiące nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Ulga ta  przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2012 r.

2.Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa do kwoty 2280 w ciągu roku.

3. Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego  do kwoty 2280 zł w ciągu roku.

4. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne  do kwoty 2280 zł w ciągu roku.

5. Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele

b) kultu religijnego

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł).

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu.

Usługi księgowe Wieliczka 

 

6. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w wysokości dokonanej darowizny.

7. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym
- maksymalna kwota składki na IKZE 4.030,80 zł
- minimalna kwota składki na IKZE 665,28 zł
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

8. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w kwocie nie przekraczającej 760 zł w danym roku podatkowym.

9. Wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii

10. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

a) budową budynku mieszkalnego, albo

b) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

c) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł.
Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. (www.mf.gov.pl)

 

 

Biuro rachunkowe Kraków,  Wieliczka

Rozliczenia PIT w Wieliczce, Krakowie i okolicach 

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego,  zapoznania się z cennikiem – oferujemy konkurencyjne ceny naszych usług księgowych. 

 

 

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Księgowość, Podatek od osób fizycznych, Ulgi, Usługi księgowe, Usługi księgowe and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Limity ulg i dliczeń od dochodu z jakich można skorzystać w rozliczeniu za 2012 rok.

  1. KeyTax says:

    Zapraszamy klientów z Wieliczki i Krakowa do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego

  2. KeyTax says:

    Biuro rachunkowe KeyTax – profesjonalizm, rzetelność, zaufanie.
    Zapraszamy. http://www.keytax.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>